Понеделник, 08 Ноември 2021 15:38

Съобщаване на Протокол № 29,т.11 от 17.09.2021г. на ЕСУТ при Община Пловдив за ПУП-ПРЗ и РУП на ПИ 56784.507.281 по КК на гр. Пловдив, УПИ VII-507.443, за общ.обсл.дейн. и УПИ ІІІ-компл.жил.застр., кв. 143 по плана на кв. "Северно от панаира"

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!